REGULAMIN Konferencja szkoleniowa Leki i Laktacja

REGULAMIN Konferencji Leki i laktacja 2024

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Regulamin dotyczy udziału w Konferencji szkoleniowej Leki i Laktacja 2024 (nazywanej dalej “Konferencją”) 

Program konferencji opracowała mgr farmacji Karolina Morze pod nadzorem merytorycznym lek. Agnieszki Browarskiej.

Organizatorem szkolenia jest Wydawnictwo Laktaceuta (Laktaceuta Karolina Morze, Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań, NIP 5992983243) oraz Agnieszka Browarska (Lekarskim Okiem Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska, Krzywoustego 321/6a, 51-310 Wrocław, NIP 8952225957) oraz Wielkopolska Izbna Aptekarska ( ul. Macieja Palacza 87, 60-273 Poznań, NIP 7781172833, REGON 632018410)

Zakup biletów na konferencję odbywa się przez stronę https://kursy.laktaceuta.pl 

 
II KONFERENCJA  

Konferencja odbędzie się 16 i 17 marca 2024 w Hotelu Kossak, plac Kossaka 1, Kraków.

DZIEŃ PIERWSZY

9:00 – 10:00 Rejestracja, kawa, herbata

10:00 – 10:45 Autostrada z przeszkodami. Przenikanie leków do mleka – wprowadzenie do tematu. 

10:45 – 11:15 Co się bardziej opłaca i komu? Wyzwania w farmakoterapii osób karmiących piersią.

11:15 – 11:45 Zdarzenia niepożądane w laktacji. Klasyfikacja, zgłaszanie, obserwacja.

11:45 – 12:15 Przerwa

12:15 – 13:15 Czas start! Opieka okołoporodowa, wybrane leki w trakcie porodu i ich wpływ na laktację.  

13:15 – 14:00 Case study I

14:00 – 15:00 Lunch

15:00 – 15:30 Pierwszy miesiąc – gdy nie wszystko się układa. Powikłania poporodowe i ich leczenie a laktacja.  

15:30 – 15:45 Drugi miesiąc. Antykoncepcja a laktacja.  

15:45 – 16:00 Dziewiąty miesiąc? Leki stosowane w ciąży a laktacja.

16:00 – 16:15 Case study II

16:15 – 16:30 Przerwa

16:30 – 17:30 Czwarte koło u wozu. Znaczenie wsparcia laktacyjnego i nowych usług na rynku medycznym dla osób karmiących piersią.

17:30 – 18:00 Zakończenie i rozdanie certyfikatów

DZIEŃ DRUGI

9:00 – 9:30 Spotkanie przed warsztatami, kawa, herbata

9:30 – 10:30 Wstęp. Źródła informacji o lekach w laktacji.

10:30 – 11:00 Ćwiczenie pierwsze — praca z ChPL i źródłami

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 12:15 Ćwiczenie drugie — rozwiązywanie pojedynczych przypadków

12:15 – 13:00 Ćwiczenie trzecie — rozwiązywanie złożonych przypadków część pierwsza.

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 14:30 Ćwiczenie trzecie – część druga.

14:30 15:00 Zakończenie i rozdanie certyfikatów

 W przypadku warsztatów godziny kolejnych ćwiczeń i przerw są orientacyjne, dokładny plan będzie dopasowany do potrzeb grupy. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie Konferencji. 

Organizator ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z terenu Konferencji: 

  1. osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 
  1. osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i informacyjnych, 
  1. osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego 
  1. Osoby, które łamią postanowienia niniejszego regulaminu. 

III ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ 

Warunkiem zgłoszenia udziału w Konferencji zakup biletu i opłacenie Zamówienia – realizowane przez stronę kursy.laktaceuta.pl  

Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków udziału w Konferencji, wynikających z zamówienia oraz niniejszego regulaminu. 

Zawarcie wiążącej umowy sprzedaży następuje w momencie zatwierdzenia zakupu przez Kupującego. 

Wpisanie na listę uczestników następuje natychmiast po opłaceniu Zamówienia.   

Kupujący otrzymuje natychmiast po opłaceniu zamówienia dostęp do platformy, gdzie znajduje się wygenerowanyn bilet wejściowy (KARNET) uprawniający do wzięcia udziału w Konferencji.    

Informacje o zgłoszeniu, przebiegu rejestracji, statusie płatności zostaną potwierdzone poprzez wiadomość email. 

 Zgłoszenie na Konferencję możliwe jest najpóźniej na trzy dni przed terminem lub do wyczerpania miejsc.  

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji, jeżeli łączna liczba uczestników nie osiągnie minimum 50 osób.  

Kupując bilet Uczestnik potwierdza, iż bierze udział w Konferencji na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność, a także ponosi odpowiedzialność za osoby małoletnie, przebywające na terenie Konferencji razem z nim. Uczestnik potwierdza, że ponosi odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie i wszystkie szkody wyrządzone przez niego lub przez osobę małoletnią przebywającą z nim na terenie Konferencji.  

Uczestnikowi Konferencji ani Osobie wspierającej nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych im materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania. 

PUNKTY EDUKACYJNE

Konferencja jest w trakcie akredytacji – punkty edukacyjne dla lekarzy.

Udział w konferencji i zaleczenie testu końcowego to:

FARMACEUCI 7 punktów „Twardych” za wykłady i 4 punkty „Twarde” za warsztaty dla Farmaceutów = w sumie 11 punktów „Twardych”

PUNKTY CERP 7 punktów CERP za wykłady i 4,5 punków CERP za warsztaty, w sumie 11,5 punktów CERP

IV INFORMACJE O PŁATNOŚCI 

Konferencja jest odpłatna, dostępne są warianty cenowe.  

Uczestnik może wykupić bilet na udział w Konferencji w opcji jednodniowej (bilet na wykłady lub bilet na warsztaty), dwudniowej (wówczas bilet jest zarówno wykłady jak i warsztaty).

Ceny: 

  1. EARLY BIRD (do 14 stycznia 2024 ) – Dzień pierwszy konferencji – Wykłady otwarte 700zł, dzień drugi konferencji – Warsztaty 700zł, Oba dni 1200zł.
  1. CENA REGULARNA (od 14 stycznia do 1 marca) Dzień pierwszy konferencji – Wykłady otwarte 850zł, dzień drugi konferencji – Warsztaty 850zł, Oba dni 1500zł.

Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT. 

W cenę ujęte są wykłady i/lub warsztaty, materiały konferencyjne, certyfikaty oraz poczęstunek: ciepłe i zimne napoje, przekąski, lunch.

Organizator nie zapewnia dojazdu, parkingu ani zakwaterowania w ramach opłaty za Konferencję. 

W celu otrzymania faktury VAT, należy zaznaczyć odpowiednią opcję podczas składania Zamówienia.  
Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. 

Podzcas trwania Konferencji oraz na jej terenie nie będą prowadzone działania marketingowe firm trzecich, nie będzie reklam ani stoisk firm trzecich. Wykładowcy oraz Organizator zapewniają zgodność z kodeksem WHO dotyczącym marketingu produktów zastępujących mleko kobiece.

V REZYGNACJA, ZMIANA TERMINU LUB UCZESTNIKA 

W przypadku odwołania Konferencji przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Uczestnika kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika. 

W przypadku odwołania Konferencji z powodów niezależnych od Organizatora (np. Epidemiologicznych) konferencja zostanie przełożona na inny termin lub zostanie zmieniona jej forma.  

Uczestnik Konferencji, który z przyczyn losowych musi zrezygnować z udziału w Konferencji może wskazać innego Uczestnika na jego miejsce, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem Konferencji do godziny 12:00. W celu dokonania zamiany należy skontaktować się jak najszybciej z Organizatorem.  

Rezygnacja uczestnictwa w Konferencji jest możliwa najpóźniej na 14 dni przed datą Konferencji, Uczestnik może otrzymać wtedy zwrot wpłaconych środków. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości zwrotu wpłaty za Konferencję. 

VI REKLAMACJE 

Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Konferencji w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Konferencji.  

Reklamacje należy przekazywać w formie pisemnej, listem poleconym lub za pomocą e-maila na adres Organizatora.   

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.  

Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej – listownie lub za pomocą poczty e-mail.  

VII DANE OSOBOWE  

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Laktaceuta Karolina Morze, Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań, NIP 5992983243. 

Dane osobowe Uczestników podane podczas zgłoszenia  (imię i nazwisko, numer telefonu uczestnika, adres, adres email) traktowane są jako informacje poufne i służą do komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w celu realizacji Zamówienia. 

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, jeśli jest konieczne na potrzeby wykonania usługi, odbywa się na podstawie umów o powierzeniu danych osobowych zawartych przez Organizatora.  

W każdej chwili Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania sprzeciwu wobec ich przetwarzania. We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się na adres iod@laktaceuta.pl 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia udział w szkoleniu.  

VIII WIZERUNEK  

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora w celach edukacyjnych, marketingowych i promocyjnych Konferencji zgodnie z przyjętymi zasadami dobrych obyczjów i poszanowaniem dóbr osobistych Uczestnika.

Zgoda dotyczy fotografii i obejmuje takie formy publikacji jak: sieć Internet, media społecznościowe (Facebook, Instagram), fora, strona internetowa, chmura, media i prasa, o ile publikacje te nie będą naruszać dóbr osobistych Uczestnika.  

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Uczestnik zobowiązuję się niezwłocznie do poinformowania Organizatora na piśmie o naruszeniu jego dóbr osobistych i sprzeciwie rozpowszechniania wizerunku.  
 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zakupienie biletu (Zamówienie) na Konferencję jest równoznaczne ze zgodą na zapisy niniejszego Regulaminu. 

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą podanych danych w związku ze spotkaniem. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

W sprawach związanych ze szkoleniem osobą do kontaktu jest Karolina Morze, szkolenia@laktaceuta.pl, telefon 782 056 850  

Regulamin obowiązuje od 20 stycznia 2024