Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE   

Regulamin dotyczy korzystania z platformy kursy.laktaceuta.pl – dostępu do kursów, szkoleń i nagrań (zwanych dalej Kursami). 

Przedmiotem sprzedaży jest dostęp do platformy kursy.laktaceuta.pl. (zwanej dalej Platformą)

Sprzedającym jest Laktaceuta Karolina Morze, ul. Słowackiego 55/1 
60-521 Poznań, NIP 5992983243, REGON 388487790

Zapisy na Kursy odbywają się przez stronę kursy.laktaceuta.pl 

Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem https://kursy.laktaceuta.pl/regulamin/ 

II KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM

Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@laktaceuta.pl 
Numer telefonu Sprzedawcy: 782056850 


Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 
06 1140 2004 0000 3002 8109 1511 

Dane dla przelewów zagranicznych: 
IBAN:PL06 1140 2004 0000 3002 8109 1511 
BIC: BREXPLPWMBK 
mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, 
Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 
SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004 

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym regulaminie.

III WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na Platformie.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.  

Realizacja zamówienia obejmującego Kursy następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do platformy kursowej.  

Z chwilą otrzymania instrukcji uzyskania dostępu do platformy Kursowej, treści cyfrowe stanowiące zawartość wybranego Kursu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. 

IV KURSY

Szczegółowe informacje dotyczące każdego Kursu, jego zakresu, czasu trwania dostępu oraz koszu (brutto) znajdują się w opisie Kursu na jego stronie. 

 Dostęp do treści wchodzących w skład Kursu jest ograniczony czasowo. Kupujący otrzymuje dostęp do Kursu na czas określony w opisie Kursu. Po upływie tego czasu Kupujący traci dostęp do Kursu.   

Informacje o zgłoszeniu, przebiegu rejestracji, statusie płatności są potwierdzane poprzez wiadomości email.   

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli edycja Kursu będzie zakończona, jeśli zgłoszony uczestnik nie będzie spełniał warunków kwalifikujących do Kursu, a także z przyczyn niezależnych od organizatora. 

Uczestnikowi Kursu nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Kursu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do kopiowania, udostępniania, rozpowszechniania materiałów kursowych w postaci elektronicznej lub fizycznej. 

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odsprzedaży dostępu do Kursu osobom trzecim.   

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przekazywania swoich danych dostępowych do platformy kursowej osobom trzecim. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Kursu Uczestnikowi, który złamie postanowienia tego regulaminu. 

 V INFORMACJE O PŁATNOŚCI    

Operatorem płatności na platformie kursowej jest Przelewy24 oraz Paynow. Aby dokonać płatności należy po wypełnieniu formularza na stronie kursy.laktaceuta.pl przejść do szybkich płatności Przelewy24 lub Paynow. Nastąpi przekierowanie na stronę internetową dostawcy, gdzie będzie można dokonać wyboru banku i opłacić dostęp do kursu. Jeżeli nie zostanie dokonana płatność on-line, klient wyjdzie ze strony lub straci połączenie ze stroną, dostęp do Kursu lub Produktu nie zostanie potwierdzony. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, można wybrać opcję tradycyjnego przelewu lub skorzystać z płatności Blik. 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

W celu otrzymania faktury VAT za Kurs lub Produkt należy przekazać taką informację przed opłaceniem w formularzu. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT i faktury VAT korygujące.  

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów elektronicznych (dostępu do Kursów), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Utrata prawa do odstąpienia od umowy następuje w momencie dostarczenia Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją dostępu do Kursu. 

Po zalogowaniu się na konto Użytkownika, Użytkownik uzyskuje dostęp do całości materiału wybranego Kursu, zgodnie z zaakceptowanymi przez Użytkownika warunkami opisanymi na stronie Kursu i Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. 

VII REKLAMACJE I ZWROTY

W celu zgłoszenia reklamacji związanej z Platformą lub Kursem należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową pod adresem kontakt@laktaceuta.pl lub pisemnie na adres Laktaceuta Karolina Morze, ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań. 

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres e-mail Użytkownika, jego imię, nazwisko i adres korespondencyjny oraz treść zgłoszenia z podaniem daty realizacji Usługi. 

Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania. 

Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu reklamacji. 

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VIII PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE 

Administratorem danych osobowych jest Laktaceuta Karolina Morze z siedzibą przy ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań. W każdej chwili Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania sprzeciwu wobec ich przetwarzania. We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się na adres iod@laktaceuta.pl 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 

W celu realizacji usługi Klient podaje swoje dane kontaktowe. Dane są wykorzystywane w celu w celu realizacji usługi (udzielenia dostępu do Kursu), kontaktu z Klientem i przesłania materiałów edukacyjnych oraz szkoleniowych, a także faktur zgodnie z regulaminem. 

W celu realizacji płatności za pośrednictwem operatora szybkich płatności przekazujemy adres email Klienta spółce PayPro S.A. (Przelewy24.pl) w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych. 

W celu realizacji płatności za pośrednictwem operatora szybkich płatności przekazujemy adres email Klienta spółce mBank S.A. (Paynow) w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych. 

Jeśli realizacja usługi tego wymaga, dane osobowe klienta mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. biuro rachunkowe, dostawca oprogramowania) 

Jeśli Klient wyrazi zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, na jego adres e-mail będzie wysyłany newsletter. Klient w każdej chwili może się wypisać z newslettera pisząc na adres newsletter@laktaceuta.pl. 

Dane powierzone przez Klienta są przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem do nich przez osoby trzecie, w tym poprzez zabezpieczenia kryptograficzne transmitowanych danych. Klient jest zobowiązany do nie ujawniania ustalonego przez siebie hasła dostępowego do swojego konta na Platformie. 

IX WIZERUNEK  

Uczestnik Kursów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie opinii o Kursach udzielonej w Ankietach Ewaluacyjnych w celach marketingowych i promocyjnych Kursów. 

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie do poinformowania Organizatora na piśmie o naruszeniu jego dóbr osobistych i sprzeciwie rozpowszechniania wizerunku.  

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

Zgłoszenie na Kursy i udział w Kursach, wysłanie formularza zakupu Produktów są równoznaczne ze zgodą na zapisy niniejszego Regulaminu  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. 

W sprawach związanych z Kursami osobą do kontaktu jest Karolina Morze, karolina@laktaceuta.pl 

Regulamin obowiązuje od dnia 24.04.2022.

Poprzednia wersja regulaminu: kursy.laktaceuta.pl/regulamin-sierpien