Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE   

Regulamin dotyczy sprzedaży treści cyfrowych z platformy kursy.laktaceuta.pl (zwanej dalej Platformą) – Kursów i nagrań szkoleniowych oraz Ebooków (zwanych dalej Produktami)

Przedmiotem sprzedaży są treści cyfrowe – Kursy i Ebooki.

Sprzedającym jest Laktaceuta Karolina Morze, ul. Słowackiego 55/1 
60-521 Poznań, NIP 5992983243, REGON 388487790

Treści cyfrowe dostępne są na stronie kursy.laktaceuta.pl 

Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem https://kursy.laktaceuta.pl/regulamin/ 

II KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM

Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@laktaceuta.pl 
Numer telefonu Sprzedawcy: 782056850 


Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 
06 1140 2004 0000 3002 8109 1511 

Dane dla przelewów zagranicznych: 
IBAN:PL06 1140 2004 0000 3002 8109 1511 
BIC: BREXPLPWMBK 
mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, 
Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 
SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004 

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym regulaminie.

III WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na Platformie.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.  

Realizacja zamówienia Produktów następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do treści cyfrowych (poprzez dane do logowania na Platformę lub link do pobrania plików).

Sprzedawca dostarcza treści cyfrowe niezwłocznie od momentu otrzymania płatności, chyba że w opisie Produktu jest zapisane inaczej.

Wysłanie Klientowi Potwierdzenia otrzymania płatności za Produkt jest momentem rozpoczęcia dostarczania treści cyfrowych. Z chwilą otrzymania wiadomości z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych, treści cyfrowe w postaci Ebooka lub stanowiące zawartość Kursu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. 

IV KURSY

Szczegółowe informacje dotyczące każdego Kursu, jego zakresu oraz kosztu (brutto) znajdują się w opisie Kursu na jego stronie. 

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Kursów obejmują dostęp do Internetu, poczty e-mail, przeglądarki oraz urządzenia, na którym będzie odtwarzany nagrany dźwięk i obraz lekcji (komputer, telefon, tablet etc) a także dodatkowe pliki w formacie pdf.

 Dostęp do treści wchodzących w skład Kursu może być ograniczony czasowo. Czas dostępu do Kursu określony jest w opisie danego Kursu. Po upływie tego czasu Kupujący traci dostęp do treści cyfrowych.  Szczególnymi rodzajami Kursu są Webinar oraz Warsztaty. W przypadku webinarów i warsztatów treści cyfrowe dostarczane są w wyznaczonym w opisie terminie.

Informacje o zamówieniu, statusie płatności oraz danych logowania do Platformy są potwierdzane poprzez wiadomości email.   

Klientowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku, który stanowi zawartość Kursu. Klientowi nie przysługuje prawo do kopiowania, udostępniania, rozpowszechniania materiałów kursowych w postaci elektronicznej lub fizycznej. 

Klientowi nie przysługuje prawo do odsprzedaży dostępu do Platformy lub zawartości Kursu osobom trzecim.   

Klientowi nie przysługuje prawo do przekazywania swoich danych dostępowych do Platformy kursowej osobom trzecim. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Platformy Klientowi, który złamie postanowienia tego regulaminu. 

V EBOOKI

Szczegółowe informacje dotyczące każdego Ebooka, jego zakres oraz koszt (brutto) znajdują się w opisie Ebooka na jego stronie. 

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Ebooków obejmują dostęp do Internetu, poczty e-mail, przeglądarki oraz urządzenia obsługującego pliki w formacie pdf lub mobi/epub.

Informacje o zamówieniu, statusie płatności oraz danych do pobrania Ebooka są przekazywane poprzez wiadomości email.   

Klientowi nie przysługuje prawo rejestrowania treści, które stanowią zawartość Ebooka. Klientowi nie przysługuje prawo do kopiowania, udostępniania, rozpowszechniania fragmentów lub całości Ebooków w postaci elektronicznej lub fizycznej. 

Klientowi nie przysługuje prawo do odsprzedaży dostępu do Platformy osobom trzecim.   

Klientowi nie przysługuje prawo do przekazywania swoich danych dostępowych do Platformy osobom trzecim. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Platformy Klientowi, który złamie postanowienia tego regulaminu. 

 VI INFORMACJE O PŁATNOŚCI    

Operatorem płatności na platformie kursowej jest Przelewy24 oraz Paynow. Aby dokonać płatności należy po wypełnieniu formularza na stronie kursy.laktaceuta.pl przejść do szybkich płatności Przelewy24 lub Paynow. Nastąpi przekierowanie na stronę internetową dostawcy, gdzie będzie można dokonać wyboru banku i opłacić dostęp do kursu. Jeżeli nie zostanie dokonana płatność on-line, klient wyjdzie ze strony lub straci połączenie ze stroną, dostęp do Kursu lub Produktu nie zostanie potwierdzony. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, można wybrać opcję tradycyjnego przelewu lub skorzystać z płatności Blik. 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

W celu otrzymania faktury VAT za Kurs lub Produkt należy przekazać taką informację przed opłaceniem w formularzu. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT i faktury VAT korygujące.  

VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dniu w przypadku zakupu treści cyfrowych, które są dostarczane natychmiast po zawarciu umowy i dokonaniu płatności.

Wysłanie Klientowi potwierdzenia otrzymania płatności za Produkt jest momentem rozpoczęcia dostarczania treści cyfrowych.

Utrata prawa do odstąpienia od umowy następuje w momencie dostarczenia Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją dostępu do zakupionego Produktu. Dostarczenie klientowi wiadomości e-mail z instrukcją dostępu do Produktu jest momentem dostarczenia treści cyfrowych.

Po zalogowaniu się na konto Użytkownika Platformy za pomocą wysłanego w wiadomości e-mail linku, Klient uzyskuje dostęp do całości treści wybranego Kursu lub Ebooka, zgodnie z zaakceptowanymi przez Klienta warunkami opisanymi na stronie Produktu.

VIII REKLAMACJE I ZWROTY

W celu zgłoszenia reklamacji związanej z Platformą lub Kursem należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową pod adresem kontakt@laktaceuta.pl lub pisemnie na adres Laktaceuta Karolina Morze, ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań. 

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres e-mail Użytkownika, jego imię, nazwisko i adres korespondencyjny oraz treść zgłoszenia z podaniem daty realizacji Usługi sprzedaży. 

Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania. 

Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu reklamacji. 

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

IX PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE 

Administratorem danych osobowych jest Laktaceuta Karolina Morze z siedzibą przy ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań. W każdej chwili Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania sprzeciwu wobec ich przetwarzania. We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się na adres iod@laktaceuta.pl 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 

W celu realizacji usługi Klient podaje swoje dane kontaktowe. Dane są wykorzystywane w celu realizacji usługi (udzielenia dostępu do Kursu), kontaktu z Klientem i przesłania materiałów edukacyjnych oraz szkoleniowych, a także faktur zgodnie z Regulaminem. 

W celu realizacji płatności za pośrednictwem operatora szybkich płatności przekazujemy adres email Klienta spółce PayPro S.A. (Przelewy24.pl) w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych. 

W celu realizacji płatności za pośrednictwem operatora szybkich płatności przekazujemy adres email Klienta spółce mBank S.A. (Paynow) w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych. 

Jeśli realizacja usługi tego wymaga, dane osobowe klienta mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. biuro rachunkowe, dostawca oprogramowania) 

Dane powierzone przez Klienta są przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem do nich przez osoby trzecie, w tym poprzez zabezpieczenia kryptograficzne transmitowanych danych. Klient jest zobowiązany do nie ujawniania ustalonego przez siebie hasła dostępowego do swojego konta na Platformie. 

X OPINIE  

Klient może zostawić opinię na temat Produktu.

Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie opinii o Produkcie.

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Klient zobowiązuje się do poinformowania Sprzedawcy niezwłocznie na piśmie lub mailowo o sprzeciwie wobec rozpowszechniania jego opinii.

Zamieszczenie opinii jest możliwe po zawarciu Umowy sprzedaży i uzyskaniu dostępu do Produktu. W przypadku niektórych Kursów Uczestnik może pozostawić opinię o Produkcie poprzez wypełnienie odręcznie Ankiety Ewaluacyjnej.

Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście nabyli Produkt. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.

W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

XI NEWSLETTER

Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów, za które to Materiały Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.

Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może dokonać zakupu Materiałów, płacąc za nie określoną przez Administratora cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z Administratorem.

Zawarcie umowy na dostarczenie bezpłatnych materiałów wymaga wypełnienia i przesłania Formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.

Po dostarczeniu Materiałów, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy. Na podstawie segmentacji wykonywanej przez Administratora, Użytkownik może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, które mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych w ramach Newslettera. Użytkownik zawsze może zwrócić się do Administratora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz oczekiwaną przez siebie modyfikację w zakresie tej przynależności.

Klient w każdej chwili może się wypisać z newslettera pisząc na adres newsletter@laktaceuta.pl. 

XII OBNIŻKI CEN

Sprzedawca może obniżyć cenę Produktów. Wówczas oprócz ceny promocyjnej widoczna będzie również najniższa cena Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny Produktu lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni). Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Produktu, obok informacji o obniżonej Cenie Produktu, stosownie do art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

Dokonanie zakupu Produktów jest równoznaczne ze zgodą na zapisy niniejszego Regulaminu  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. 

W sprawach związanych z Kursami osobą do kontaktu jest Karolina Morze, karolina@laktaceuta.pl 

Regulamin obowiązuje od dnia 29.12.2022.

Poprzednie wersje regulaminu:

Do grudnia 2022 regulamin-obowiazujacy-do-28-grudnia-2022

Do sierpnia 2022 kursy.laktaceuta.pl/regulamin-sierpien